Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv licima sa stručnim znanjem i praktičnim iskustvom za vodjenje disciplinskog postupka

Datum objave: 19.12.2017 11:30 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


uzk

 Crna Gora

UPRAVA ZA KADROVE

Broj: DK – 151/17-15263/1

Podgorica 18.12.2017. god.

 

 

Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (“Sl.list CG”, br. 39/11,50/11,66/12, 34/14, 53/14, 16/16) u članu 87 propisano je da Uprava za kadrove utvrdjuje Listu članova disciplinske komisije za svaku kalendarsku godinu. Navedenim članom predvidjeno je da, članove disciplinske komisije čine predstavnici državnih organa, predstavnici reprezentativnog sindikata i lica sa stručnim znanjem i praktičnim iskustvom za vodjenje disciplinskog postupka. Lista članova disciplinske komisije utvrdjuje se na osnovu inicijalnih predloga starješina državnih organa, odnosno reprezentativnog sindidkata a izbor lica sa stručnim znanjem i praktičnim iskustvom za vodjenje disciplinskog postupka vrši se na osnovu javnog poziva.

 

Shodno tome, Uprava za kadrove objavljuje,

 

JAVNI POZIV

 

Licima sa stručnim znanjem i praktičnim iskustvom za vodjenje disciplinskog postupka.

 

Shodno Pravilniku o kriterijumima i načinu sačinjavanja Liste članova disciplinske komisije („Sl.list CG“ br. 62/12) koje je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova, kandidat za listu članova disciplinske komisije može biti lice koje:

-       ima iskustvo u radu disciplinskih komisija ili posjeduje znanja iz oblasti službeničkih, odnosno radnih odnosa;

-       ima najmanje 5 godina radnog iskustva;

-       nije disciplinski kažnjavano i protiv koga se ne vodi disciplinski postupak;

-       nije osudjivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu i protiv koga se ne vodi  

        krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

 

Rok i način prijave:

 

 

Rok za podnošenje prijave i potrebne dokumentacije je do 10. januara 2018. godine i dostavljaju se na arhivu Uprave za kadrove lično ili putem pošte na adresu: Uprava za kadrove, ul. Jovana Tomaševića 2a, Podgorica. Obrazac za prijavu (Obrazac br. 2) nalazi se na sajtu Uprave za kadrove (www.uzk.co.me).           

 

 

Napominjemo, da će sve nepotpune prijave biti odbačene.

 

Kontakt osoba: Đurbuzović Alma, Samostalni savjetnik I – tel. 069/302-960.

 

 

                                                                                              DIREKTORICA

                                                                                  Svetlana Vuković s.r.