Manja slova Veća slova RSS
>

Istraživanje o zastupljenosti manjina u ZZZCG, ZSDZ i CSR

Datum objave: 14.06.2017 14:47 | Autor: Tatjana Marković

Ispis Štampaj stranicu


 

U skladu sa Programom rada Ministarstva za ljudska i manjinska prava za 2017. godinu i Akcionim planom za Poglavlje 23. ‚‚Pravosuđe i temeljna prava‚‚ Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Uprava za kadrove sprovode istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu Informacije o zastupljenosti manjina u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, Zavodu za socijalnu i dječiju zaštitu i Centrima za socijalni rad.

 

Naime, Ustav Crne Gore u članu 79 tačka 10 jemči manjinama pravo na srazmjernu zastupljenost u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave. Takođe, Zakon o državnim službenicima i namještenima i Zakon o manjinskim pravima i slobodama daje iste garancije, kako u zakonodavnim tijelima, tako i u državnim organima i organima lokalne samouprave. Strategijom manjinske politike, kao izrazu političke volje Vlade Crne Gore za sveukupan odnos prema manjinskim zajednicama, ovo pitanje ima centralno mjesto. Ovakva potreba proizilazi i iz potreba i zahtjeva Evropske Unije.

 

Osnovni cilj sprovođenja istraživanja jeste prikupljanje podataka o nacionalnoj strukturi zaposlenih, kako bi smo, u svom daljem radu, imali osnovu za sprovođenje pomenute ustavne i zakonske garancije. Prikupljeni podaci će biti korišćeni samo za pomenute svrhe, neće se zloupotrebljavati, a kompletan proces  će se odvijati u skladu sa zakonskim rješenjima o tajnosti ličnih podataka.

 

U saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Uprava za kadrove je utvrdila Upitnike za sprovođenje istraživanja koje će se realizovati u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, Zavodu za socijalnu i dječiju zaštitu i Centrima za socijalni rad.

 

Koordinatori iz Ministarstva rada i socijalnog staranja za sprovođenje istraživanja u Centrima za socijalni rad, kao i koordinatori iz Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, u obavezi su da popunjene upitnike dostave Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, najkasnije do 15. aprila 2017. godine, i to u prilogu akta u kojem će biti naznačeno; koliki je ukupan broj zaposlenih državnih službenika i namještenika u tom organu (posebno naveden broj zaposlenih na neodređeno i zaposlenih na određeno vrijeme, prikazano po mjestima rada, odnosno područnim jedinicama, kada je u pitanju Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Centri za socijalni rad) i koliko je upitnika popunjeno od strane ispitanika. Upitnik ne popunjavaju pripravnici i lica koja su angažovana po osnovu ugovora.

                                                                                         

Upitnik za sprovođenje istraživanja o zastupljenosti manjina u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore. (link)

Upitnik za sprovođenje istraživanja o zastupljenosti manjina u Zavodu za socijalnu i dječiju zaštitu. (link)

Upitnik za sprovođenje istraživanja o zastupljenosti manjina u Centrima za socijalni rad. (link)

                                                                                                   

Za dodatne informacije:

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava                                                                            Uprava za kadrove

Leon Gjokaj, br.tel: 069/318-000                                                                             Đuro Nikač, br.tel: 020 203-191

Fikret Ljuljanović, br.tel: 069/541-941                                                           Vladana Miranović, br.tel:067/885-558