Manja slova Veća slova RSS
>

Datum provjere sposobnosti - Uprave za inspekcijske poslove - postavljeno 29.03.2018

Datum objave: 29.03.2018 12:40 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove 02.03.2018. godine objavila za potrebe Uprave za inspekcijske poslove za radna mjesta: inspektor/ka III socijalne i dječije zaštite, Odsjek za inspekciju socijalne i dječije zaštite, Sektor za zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i dječije zaštite, mjesto rada Podgorica i inspektor/ka III za javne nabavke sa mjestom rada u Podgorici, Odsjek za inspekciju za javne nabavke, Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću, javne nabavke, održati dana 04.04.2018 godine (srijeda) u 08:00h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test, provjera posebnih vještina i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (’’Sl.list Crne Gore’’, br. 04/13 i 27/16);

- Provjera posebnih vještina – znanje engleskog jezika (A1 nivo) i poznavanje rada na računaru (word),vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine.

- Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).


Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa;

• SRETEN JAKIĆ
• AZRA ŠKRIJELJ
• ŽANA PONČIĆ
• MIODRAG RAIČEVIĆ
• BRANKA ŽUGIĆ
• HAIDA JEVRIĆ
• MARKO TOMOVIĆ
• BILJANA MARKOVIĆ
• MARINA MINIĆ
• NATAŠA IVANČEVIĆ
• OLIVERA VLAHOVIĆ
• MILAN PALEVIĆ
• DRAGAN TAPUŠKOVIĆ
• VESELIN ŠĆEPANOVIĆ
• MARIJA VUJISIĆ
• ANA IVOVIĆ
• LAZAR LEKOVIĆ
• JASMINA KALAČ
• ŽAKLINA KNEŽEVIĆ
• LIDIJA ĐEKIĆ
• AMINA JEVRIĆ
• MAJA RADONJIĆ
• MLADEN POPOVIĆ
• MILENA RADOMAN
• MIHAILO RADENOVIĆ
• DRAGANA RABRENOVIĆ
• JASMINA KAČAR
• JELENA PRELEVIĆ
• MAJA RADENOVIĆ
Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom)
Kontakt tel: 069/194-359
020/202-290
Bojana Lacmanović