Manja slova Veća slova RSS
>

Datum provjere sposobnosti - Uprave za inspekcijske poslove - postavljeno 7.11.2017

Datum provjere sposobnosti - Uprave za inspekcijske poslove - postavljeno 7.11.2017
Datum objave: 07.11.2017 07:05 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 13.09.2017. godine objavila za potrebe Uprave za inspekcijske poslove za radno mjesto: Sanitarni/a inspektor/ka III za Bar, sa mjestom rada u Baru; -Odsjek za zdravstveno - sanitarnu inspekciju, Sektor za zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlje ljudi, socijalne i dječje zaštite., održati dana 17.11.2017. godine (petak) od 08:30 h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test, provjeru posebnih vještina i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora),

- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (’’Sl.list Crne Gore’’, br. 04/13 i 27/16).
- provjera posebnih vještina – poznavanje rada na računaru (word), vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine

- Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa;

• RADMILA DRAGAŠ
• SILVANA BALETIĆ
• ANELA SIJARIĆ
• IVANA SLOVIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).


Konatkt tel: 020/202-290