Manja slova Veća slova RSS
>

Datum provjere sposobnosti - Ministarstva vanjskih poslova - postavljeno 25.10.2017

Datum provjere sposobnosti -  Ministarstva vanjskih poslova - postavljeno 25.10.2017
Datum objave: 25.10.2017 13:55 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu br. 02/1-112/17-10254/2 koji je Uprava za kadrove dana 04.10.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva vanjskih poslova, za radno mjesto Viši/a savjetnik/ca III u Odjeljenju za upravljanje ljudskim resursima održati dana 06.11.2017. godine (ponedjeljak) od 09:00 h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test, provjeru posebnih vještina i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (’’Sl.list Crne Gore’’, br. 04/13),

- provjera posebnih vještina, poznavanje rada na računaru (MS Office-word, excel i outlook), vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještineIntervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa;

• MIOMIR DRLJEVIĆ
• PETAR KOĆALO
• MIJAT MAŠKOVIĆ
• IVANA JEKNIĆ
• MILENA AĆIMIĆ
• SANDRA MILIĆEVIĆ
• NIKOLINA MIŠOVIĆ
• BOJANA ZLATIČANIN
• KATARINA POPOVIĆ
• ANA ERCEGOVIĆ
• BOŽANA LEKIĆ
• ALEKSANDAR RADULOVIĆ
• GORDANA KADIĆ
• MILANKA VUKČEVIĆ
• ANA ANASTASOVSKA
• SANJA ČARAPIĆ
• GORDANA ĐUROVIĆ
• TIJANA NOVAKOVIĆ RADOJIČIĆ
• ĐORĐE POPOVIĆ
• IGOR NIKAČ
• ANĐELA MUDREŠA
• SANDRA HADŽIJA
• MILENA RADOVANOVIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).
Konakt tel:069/543 697