Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk

Kadrovski informacioni sistem (KIS) omogućava administraciju i registraciju svih zakonski propisanih informacija o zaposlenim licima (Centralna kadrovska evidencija – CKE) i predstavlja osnov za analiziranje podataka u cilju upravljanja kadrovima. Osim toga, ovaj sistem omogućava bazične uslove na osnovu kojih je moguće izraditi planove organizacije po različitim nivoima, kao što su: planiranje unutrašnje organizacije i sistematizacije državnih organa, efikasnije raspoređivanje i korišćenje kadrovskog potencijala.

 

Kroz CKE ostvareni su sledeći ciljevi:

· omogućen je jedinstven pogled na podatke o državnim službenicima i namještenicima,

· obezbijeđeno efikasno praćenje osposobljavanja i usavršavanja,

· obezbijeđena evidencija o svim postupcima u vezi s kadrovima:

§  o zasnivanju radnog odnosa,

§  o raspoređivanju zaposlenih lica,

§  o ocjenjivanju rada,

§  o napredovanju zaposlenih lica,

§  o usavršavanju,

§  o prestanku radnog odnosa.

· praćenje internog tržišta rada.

Funkcionalni moduli postojećeg CKE softverskog sistema su:

· Organizacija i sistematizacija radnih mjesta

· Mogućnost planiranja i analize kadrovskih resursa putem izvještaja koji se baziraju na unešenim podacima

· Zapošljavanje DSiN i procedure povezane sa tim procesom

· Obuke i usavršavanje

· Disciplinski postupak

· Ocjenjivanje rada DSiN

· Interno tržište rada

KIS je instaliran u 117 državnih organa (stanje u julu 2017.godine) sa preko 160 ovlašćenih KIS korisnika, odnosno lica ovlašćenih za unos podataka. Svi državni organi imaju pristup isključivo svojim podacima i odgovorni su za unos i ažuriranje svojih podataka, što znači da su svi oni vlasnici svojih podataka, i bez mogućnosti  da vide podatke ostalih državnih organa. Svim korisnicima KIS-a, pojedinačno, su otvoreni posebni korisnički nalozi. Pri tom, Uprava za kadrove ima centralnu ulogu, tj. ima uvid u sve unešene podatke, u cilju kreiranja izvještaja na nivou Državne uprave i pružanja pomoći (Help-desk) svim korisnicima KISa.

U cilju efikasnijeg funkcionisanja CKE donešeni su:

Pravilnik o blizem sadrzaju i nacinu vodjenja CKE i internog trzista rada

Pravila za pristup KIS-u kojim se bliže uredjuje postupak i radnje u kreiranju i omogućavanju autorizovanog i kontrolisanog pristupa KIS – u i pripadajućoj bazi podataka od strane zaposlenih u Upravi za kadrove i od strane zaposlenih u državnom organu odnosno instituciji;

Uputstvo za unos, kontrolu i obradu podataka u KIS-u kojim se bliže uredjuje postupak i radnje u procesu unosa, kontrole i korekcije podataka kojim obveznici ažuriraju bazu odataka KIS-a

Obrazac za korisnički nalog sadrži podatke o korisniku

Strategijom reforme javne uprave u CG (2016-2020) planirano je da se CKE poveže sa evidencijom Ministarstva finansija radi postizanja potpune ažurnosti i svih prethodno navedenih ciljeva.

Drage kolege, državni službenici i namještenici zaduženi za unos podataka u CKE, pozivamo vas da, kroz obraćanje Help-desku, uzmete učešće u procesu postizanja što bolje ažurnosti CKE.

Mi smo tu da Vam pružimo podršku.

Sektor za informacioni sistem kadrova